hot-line 318 627 478
ABCOPY s.r.o > Info servis > Obchodní podmínky
E-SHOP

  Obchodní podmínky

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě vvvv.abcopy.cz, jehož provozovatelem je firma ABCOPY s.r.o. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

  Kontaktní údaje

  Název firmy: ABCOPY s.r.o., se sídlem Husova 435, 261 01 Příbram VI
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49975
  Provozovna: Husova 435, 261 01 Příbram VI
  Kontaktní adresa: Husova 435, 261 01 Příbram VI

  Email: info@abcopy.cz
  Telefon: +318 627 478
  IČ: 251 04 446

  Informace 

  Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje prodat kupujícímu zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 

  Informace o zboží a ceně jsou závazné. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, kromě nákladů za dopravu.

  Kupní smlouvu lze uzavřít emailem nebo registrací na webových stránkách.

  Kupující se při výběru zboží řídí nabídkou na stránkách, prodávající nemůže dodat jiné zboží, pokud se nedohodnou jinak.

  Vzniklá kupní smlouva (daňový doklad) je archivována. Na vyžádání ji lze opětovně zaslat.

  Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

  Zboží je zasíláno poštou nebo přepravní firmou. K ceně zboží je účtováno poštovné a balné dle níže uvedené tabulky. 

  cena zásilky bez DPH
  poštovné a balné
  do 500 Kč 150 Kč
  od 500 Kč do 1500 Kč 100 Kč
  nad 1500 Kč 0 Kč

  Neúčtujeme žádné náklady při použití prostředků komunikace na dálku.

  Naše nabídka platí po dobu aktivního připojení k serveru www.abcopy.cz a doby potřebné k doručení objednávky prostřednictvím nástrojů www.abcopy.cz

   

  Platební podmínky

  Způsob úhrady za dodávané zboží si kupující volí sám:

  a) DOBÍRKOU  -  zboží a případné poplatky uhradí kupující při převzetí přepravní službou


  b) PŘEVODEM NA ÚČET  -  na základě vystavené zálohové (proforma) faktury,  zboží a případné poplatky uhradí kupující před objednáním zboží. Neuhrazení zálohové faktury v době splatnosti je považováno za nedodržení podmínek kupní smlouvy a prodávající je oprávněn zrušit kupní smlouvu.

  Komerční banka 51-1874210257/0100


  Doručování zboží

  Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dní od potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Doklady ke zboží (dańový doklad, návod) jsou součástí předané zásilky.

  Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat. V případě poškození zásilky doporučeje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

  Požádá-li kupující v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit, tak mu je prodávající potvrdí písemnou formou.

   

  Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

  U smlouvy uzavřené distančním způsobem (přes internet) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů i kdykoliv před dodáním zboží, při převzetí zboží, bez ohledu na způsob převzetí zboží a provedení platby. Kupující nemusí uvádět důvody odstoupení od smlouvy.

  Vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Pokud je vrácené zboží poškozeno je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Vracené zboží nesmí být prodávajícímu doručeno na dobírku.

  Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

   

  Reklamační řád

  a) Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží daňovým dokladem. Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad i obal reklamovaného zboží po dobu záruční lhůty uschovat.

  b) Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem ( DPD, PPL, TOPTRANS, ...) kupujícími.

  c) Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

  d) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na daňovém dokladu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

  e) Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně pomocí vyplněného reklamačního formuláře. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

  f) Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměnu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

  g) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit daňový doklad a vlastní reklamované zboží.

  h) V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

  ch) Reklamační formulář, zašle kupující písemně poštou na adresu prodejce ABCOPY s.r.o., Husova 435, 261 01 Příbram VI nebo na emailovou adresu info@abcopy.cz

  i) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese kupující.

  Formulář pro reklamaci je ke stažení zde.

  Ochrana osobních údajů

  Při naší spolupráci se snažíme plně chránit vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

  a) Údaje, které zadáváte při registraci : jméno, příjmení, ulice, město, PSČ.

  b) Údaje o naší spolupráci: Během Vaší spolupráce s ABCOPY s.r.o. jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

  c) Využití Vašich dat mimo internetový obchod www.abcopy.cz: Vaše osobní data jsou v rámci ABCOPY s.r.o. důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nejsou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.

  d) Souhrnné informace: ABCOPY s.r.o. dále může poskytovat důvěryhodným třetím stranám souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad). ABCOPY s.r.o. si váží Vaší důvěry a bude plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto údaje potřebujeme proto, abychom zabezpečili a zkvalitnili naše služby. Neposkytujeme je třetím stranám. Používáním internetového obchodu www.abcopy.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na www.abcopy.cz publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.